A gorlicei áttörés előzményei

A galíciai Gorlicénél 1915. május 2. és 5. között az osztrák-magyar és német szövetséges csa-patok által végrehajtott frontáttörés a központi hatalmak 1915 tavaszi hadjáratának bevezető hadmüvelete volt.

A Franz Conrad von Hötzendorf gyalogsági tábomok, a Monarchia haderejének vezérkari fönöke által tervezett, az Erich von Falkenhayn gyalogsági tábomok, a német legfelsőbb had-vezetőség fönöke által 1915. április 13-án elfogadott hadmüvelet végrehajtására a nyugati hadszíntérről átszállított nyolc német és három osztrák-magyar hadosztályból április 17-én megalakították az August von Mackensen vezérezredes vezette német 11. hadsereget. Aláren-deltségébe került a József Ferdinánd Szalvátor főherceg, gyalogsági tábomok vezette osztrák-magyar 4. hadsereg is. Az így létrejött Mackensen-hadseregcsoportnak összesen 191.000 pus-kaja, 2900 géppuskája, 1050 lövege volt, a szövetségesek a frontvonal adott szakaszán 357.000 katonát, 1700 löveget és aknavetőt összpontosítottak.

Velük szemben a bolgár Radko Dimitrijev altábomagy vezette 10 és fél gyalog, valamint 5 lovashadosztályt magába foglaló orosz 3. hadsereg állt védelemben 219.000 emberrel és 679 löveggel, a tél folyamán kitünően kiépített állásokban.

A gondosan elökészített támadás célja az volt, hogy a Kárpátok vonalán álló orosz csapatokat visszavessék, egyúttal Olaszországot és Romániát egy fényes győzelemmel elrettentsék az antanthatalmak oldalán történő hadba lépéstől. A hadászati terv szerint a német 11. hadsereg a Malastow-Gromnik közötti orosz arcvonal áttörése után főeröivel Gorlice-Jaslo-Krosno irányába kiszélesíti az áttörést, és tovább támadva beveszi Jaroslaut. Az osztrák-magyar 4. had-seregnek a 11. hadsereg balszámyának biztosítására Tamów-Dembica irányába kellett támad-nia. A 11. hadseregjobbszámyán a Monarchia Svetozar Boroevió gyalogsági tábomok vezette 3. hadseregének Przemysl visszafoglalását szabták feladatául. A Mackensen-hadseregcsoport szétbontakozása 1915. április 21. és 27. között megtörtént. A tüzérség május 1-jén végrehaj-totta a belövést, a gyalogság 2-án hajnalra elfoglalta rohamállásait. A támadást május 2-án reggel hat órától négyórás tüzérségi előkészítés vezette be, a 11. hadsereg Ropica Ruska-Gorlice-Staszkowka-Rzepienik közötti áttörési szakaszán 700 löveg és aknavető ontotta löve-dékeit az orosz állásokra. A német és az osztrák-magyar gyalogság tíz órakor indult rohamra. Majus 2-án estére az áttörés a Malastow-Gromnik közötti 40 km-es szakaszon az orosz első állás mélységéig (4-5 km) mindenütt sikerrel járt. Majus 3-án és 4-én az orosz masodik védőöv, és a 15-20 km mélységben kiépített harmadik állás elfoglalásával az áttörés befejeződött.