Słowacja

Na tej stronie chcę zasygnalizować istnienie cmentarzy wojennych także za naszą południową granicą. Znajdziecie tu materiały i wiadomości publikowane na ten temat prawdopodobnie po raz pierwszy w Polsce. Zgromadziłem tutaj kilka przydatnych informacji oraz zdjęć które może pomogą zainteresowanym w odnalezieniu tych często ciekawych obiektów w terenie. Swoje poszukiwania przeprowadzałem sam lub też z Romanem Frodymą, w oparciu o zgromadzoną przez Igora Slepcova z Muzeum Wojskowego w Svidniku na Słowacji dokumentację pochodzącą z początkowego okresu istnienia państwa czechosłowackiego. Cały czas kontynuuję te poszukiwania i w miarę postępu postaram się w tym właśnie miejscu przedstawić ich wyniki. Samo lokalizowanie cmentarzy jest o tyle utrudnione, że dokumentacja ta dotyczy głównie prowadzonej w latach trzydziestych inwentaryzacji miejsc pochówków wojskowych zleconej najczęściej miejscowym władzom przez czechosłowackie dowództwo wojskowe. Bardziej pomocne są oryginalne materiały austro-węgierskie z przed 1918 roku , ale tych zachowało się bardzo mało i najczęściej są to plany cmentarzy bez opisów czy tym bardziej mapek umiejscowienia obiektów w terenie. Lokalizacja tych obiektów polega więc głównie na konfrontacji tych materiałów ze stanem faktycznym w danej miejscowości, oczywiście na miejscu. Wydaje się naturalne że w takich poszukiwaniach najlepiej jest też “zasięgać języka” u Słowaków. Daje to jakie takie rezultaty w przypadku starszych osób, na młodych niema co liczyć bo temat jest im nieznany, w wielu przypadkach o tym że dany obiekt to cmentarz z okresu I wojny Słowacy dowiadywali się właśnie od nas. Jeśli chodzi o opiekę samorządów lokalnych lub w ogóle państwa słowackiego nad bardziej znanymi obiektami to działalność ta jest w powijakach. Jednak powoli staje się widoczne że i Słowacy zaczynają widzieć w tych cmentarzach kawałek swojej historii – na kilku cmentarzach wykarczowano roślinność, kilka prowizorycznie ogrodzono. Sporadycznie można spotkać ślady opieki w postaci powieszonych niedawno na krzyżach wieńców.

Powstanie cmentarzy wojskowych z okresu I wojny światowej na terenie dzisiejszej Słowacji (ówczesnych Górnych Węgier) związane jest z walkami w Karpatach zimą 1914 roku i wiosną 1915 roku, kiedy to w czasie ofensywy wojska rosyjskie próbowały przebić się na Nizinę Węgierską. Podczas tych walk Rosjanie zostali ostatecznie odparci na linii rzeki Ondava – Stropkov – Medzilaborce, przy czym, zajmowali przejściowo te miejscowości oraz Zborov w zachodnim fragmencie tego frontu. Prawdopodobnie kilka cmentarzy powstało przy szpitalach polowych (np. cmentarz w Krasnym Brodzie za ruinami klasztoru Bazylianów zniszczonego w czasie działań wojennych w 1915 r.). Dużo niewielkich obiektów nie posiadających wystroju architektonicznego lub mogiły masowe na miejscowych cmentarzach jest efektem akcji ekshumacyjnej prowadzonej już po 1918 r . w celach sanitarnych.

Cmentarze na Słowacji są interesujące głównie ze względów historycznych, osoba która poszukuje wrażeń natury estetycznej lub porównań z cmentarzami Zachodniej Galicji może być zawiedziona. Wyjątkiem jest miasto Medzilaborce w którym można znaleźć dwa cmentarze z pięknym wystrojem architektonicznym w postaci monumentalnych pomników centralnych, ogrodzeń i prefabrykowanych betonowych pomników nagrobnych w czterech typach, oraz dalsze dwa całkiem nieźle zachowane lecz zarośnięte. Jednakże odwiedzenie i znajomość niektórych z tych obiektów wydaje się być nieodzowne dla osób które chcą się uznać za miłośników i znawców Beskidu Niskiego, który jak wiadomo nie kończy się na naszej południowej granicy.

W czechosłowackiej dokumentacji z lat dwudziestych i trzydziestych cmentarze wojenne przyporządkowano ówczesnym powiatom (okres) i tak możemy je znaleźć w powiatach: Bardejov, Stropkov-Svidnik, Humenne, Medzilaborce, Snina, Vranov, Giraltovce.

W powiecie Bardejov do największych obiektów należały cmentarze w: Becherowie ( prawdopodobnie 111 pochowanych), Mikulaszowej (173), dwa w Niżnej Poliance (127 i 384), Smilnie (127), Stebniku (189), Wysznej Poliance (226) i Zborowie (136). Dalszych 31 obiektów liczy do 80-ciu pochowanych, w tym 22 obiekty nie przekraczają 10 pochowanych (większość z nich to pojedyncze pochówki na miejscowych cmentarzach wyznaniowych – dziś już prawdopodobnie nie do odnalezienia).

W powiecie Stropkov-Svidnik do największych należały cmentarze w : Bodrużalu (400), Cerninie (326), Hunkowcach (159), Chotczy (299), Kolbowcach (142), Kurimce (90), Ladomirowej (270), Medwiediem (Medviede – 116), Mlynarowcach (750), Niżnym Orliku (140), Turanach (133), Niżnym Świdniku (437), Wysznym Świdniku (obecnie jedno miasto – Svidnik, 360), Wysznym Orliku (164), Stropkowie (1000) i Rownem (200). Dalszych 39 obiektów liczy do 90-ciu pochowanych, w tym 18 nie przekracza 10 pochowanych.

W powiecie Humenne największe cmentarze są (lub były) w: dwa w Humennem (103 i 804 pochowanych), Kamenicy (112), Koszkowcach (115), pozostałe dwa to małe obiekty – Jankowce (16) i Wyszny Hruszow (12).

W powiecie Medzilaborce najliczniejsze pochówki są (lub były) w : Krasnym Brodzie (trzy: 273, 1006 i 692 pochowanych), Sukowie (180), Niagowie (102), Palocie (151), Repejowie (899), Czabalowcach (6738), Medzilaborcach (dwa, 188 i 319), Wyrawie (636), Zbudskiej Belej (205), Wysznym Radwaniu (175), Wydraniu (205), Wysznych Czabinach (800), Kalinowie (264) i Swetlicach (116). Ponadto w dalszych 18-tu obiektach liczba pochowanych waha się od 20 do 100 żołnierzy oraz w następnych 13-tu od 2 do 20-tu żołnierzy.

W powiecie Snina największe cmentarze są (lub były) w : Hostowicach (110 pochowanych), Papinie (286), Parizuchowcach (480), Sninie (dwa- 316 i 153), Giglowej (130), Osadnym (1025), Ruskiem (dwa- 100 i 14), Smolniku (124), Stakczinie (959), Starinie (116), Topoli (240), Welkiej Polanie (/Kozilaty/ 220), Zboj (203), Zwale (288). Z pozostałych 13-tu tylko 5 miejsc pochówku zawiera mniej niż 10-ciu pochowanych.

W powiecie Vranov tylko dwa cmentarze zawierały więcej niż 20 –tu pochowanych, są to obiekty w Czemernym (331) i we Wranowie (dwa – 246 i 6), pozostałych 11 obiektów liczy od 1 do 20-tu pochówków.

W powiecie Giraltovce (byłym) żaden z 28. pochówków nie przekraczał 90-ciu żołnierzy, w tym 18 nie przekraczało 10-ciu pochowanych; we wsi Radoma odnotowano za to aż 4 pochówki (66, 38, 84, 57 żołnierzy )

 

Poniżej znajdziecie wykaz cmentarzy które już udało się nam zlokalizować. Po kliknięciu na nich znajdziecie zdjęcia, mapki położenia w terenie i opisy poszczególnych obiektów.

Medzilaborce Vyšni Svidnik
Zborov (Zborów) Nižni Svidnik
Stebnik Hunkovce
Nižny Orlik (Niżny Orlik) Ladomirova
Nižna Polianka (Niżna Polianka)  
Vyšna Polianka (Wyszna Polianka)  
Chotča (Chotcza)  
Bodružal (Bodrużal)  
Krasny Brod  
Vyšny Mirošov (Wyszny Miroszow)  
Cernina  
Mlynarovce